Log in

Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл.6, ал.10 от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Информацията за инвестиционното предложение е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.