Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

ОБЯВЛЕНИЕ № 1/05.01.2022г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-22-1/04.01.2022г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за  ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ за обединяване на УПИ XIV-2779 (ПИ 02676.501.2779) и УПИ XV-80 (ПИ 02676.501.80), кв. 205 по плана на гр. Банско в новообразуван УПИ XVIII-80, 2779 по плана на гр. Банско, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1,2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”