Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 2 от 2022-ПУП-ПУР

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-22-2/04.01.2022г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за  ПУП-ПУР /Подробен устройствен план-План за улична регулация/  за промяна на уличната регулация между о.т. 41, о.т.78, о.т. 77, о.т. 76 и образуване на нова улична регулация с о.т. 41, о.т. 78, о.т. 78А, о.т. 77, о.т. 77А. о.т. 77Б, о.т. 76 и ПУП-ПРЗ за промяна на УПИ I-706 и образуване на УПИ I-351.200, кв. 40 по имотните граници на ПИ 21498.351.200 по КК на гр. Добринище, при максимално допустими показатели за застрояване: Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1,2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”