Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 3/05.01.2022г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-22-3/04.01.2022г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за  ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ за промяна на границите на УПИ III-2892 и УПИ IV-2892, кв. 220 по плана на гр. Банско по имотни граници на ПИ 02676.501.2124 и ПИ 02676.501.2125 по КК на гр. Банско с предназначение нба новообразуваните УПИ „за жилищно строителство”, при максимално допустими показатели за застрояване: Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1,2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”