Log in

Обявление № 80-26.11.2021г на Заповед 01-21-88-24.11.2021 год. на Кмета на община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В Л Е Н И Е

80/26.11.2021 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 01-21-88/24.11.2021 год. на Кмета на община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на УПИ ХІV-13, кв. 275 по плана на гр. Банско, ПИ с идентификатор 02676.501.6340 по КК и КР на гр. Банско от „за жилищно застрояване” в новообразуван УПИ ХІV-501.6340, кв. 275 по плана на гр. Банско  с отреждане „за обществено обслужване и склад”.

Възложители: Стойчо Методиев Баненски и Методи Костадинов Баненски.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Община Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – Банско, Отдел „ТСУ” – етаж 3, стая 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”