Log in

Обявление № 84-15.12.2021г за изработен ПУП-ПП - Ника 13 ЕООД

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В Л Е Н И Е

84/15.12.2021 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че са изработени Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп и ПУП – ПП за техническа инфраструктура (водопровод, битова канализация и електрозахранване) за ПИ с идентификатор 02676.24.20, м. „Кошерината” по КК и КР на гр. Банско с възложител „НИКА 13” ЕООД.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”