Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ за изготвена Заповед № 01-21-91 / 03.12.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за промяна на вътрешно регулационната граница между УПИ V – 730 и УПИ XVI – 351.327, кв. 46 по плана на гр. Добринище по имотни

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Съобщение

на основание параграф 4, ал.2 от ДР на ЗУТ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, служба „ТСУ” при кметство Добринище, община Банско обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвена Заповед № 01-21-91 / 03.12.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за промяна на вътрешно регулационната граница между УПИ V – 730 и УПИ XVI – 351.327, кв. 46 по плана на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.351.328 по КК на гр. Добринище, без да се променя предназначението на имотите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против Заповедта чрез Общинска администрация – Банско до Административен съд – Благоевград.

 

Кметство Добринище

Отдел "ТСУ"