Log in

Съобщение за инв. предложение: Изграждане на жилищна сграда и автомивка, и водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4514 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

CCI 000030