Log in

Обявление №4 ПУП

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4/27.01.2022г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-22-4/26.01.2022г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи Комплексен инвестиционен проект, състоящ се от части:

  1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ II, кв. 136 по плана на гр. Банско на четири нови УПИ и промяна на предназначението му от „завод за столове” в „за фотоволтаична централа” и „за обществено обслужване, складове и търговия”, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 80%, Кинт – 2.4, Озеленяване - 20% и Кота корниз до 10м (Зет).
  2. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа” в УПИ I, кв. 136 по плана на гр. Банско.
  3. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа” в УПИ II, кв. 136 по плана на гр. Банско.
  4. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа” в УПИ III, кв. 136 по плана на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”