Log in

Обявление №5 ПУП

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В Л Е Н И Е

5/27.01.2022г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-22-5/27.01.2022г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи Комплексен инвестиционен проект, състоящ се от части:

  1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за изменение на вътрешно регулационнта линия по имотна граница между УПИУ XV-929 (ПИ 21498.352.276 по КК на гр. Добринище) и УПИ XVI-935 (ПИ 21498.352.277), кв. 67 по плана на гр. Добринище, община Банско, с показатели за застрояване: Плътност на застрояване – 50%, Кинт – 1.2, Озеленяване – 40% и Кота корниз до 10м(3ет)
  2. Инвестиционен проект за „Еднофамилна къща” в УПИ XVI-935, кв. 67 по плана на гр. Добринище (ПИ 21498.352.277 по КК на гр. Добринище).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”