Log in

Обявление № 8-2022 на Решение № 571 от 2021г на ОбС

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 571 от Протокол № 34/17.12.2021 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.152.28, м. „Грамадата” по КК на гр. Добринище, община Банско от земеделска земя в „за жилищно строителство”, при следните показатели за застрояване: плътност на застрояване - 30%, Кинт – 0.9, Нкк ≤ 10м (3 етажа) и озеленяване – 50%.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за „ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.152.28, м. „Грамадата” по КК на гр. Добринище, община Банско от земеделска земя в „за жилищно строителство”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”