Log in

Обявление № 9-2022 на Решение № 572 от 2021г на ОбС

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 572 от Протокол № 34/17.12.2021 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – ПЗ за ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище за промяна на предназначението на земеделска земя в „за обществено обслужване”, при следните показатели за застрояване: плътност на застрояване - 40%, Кинт – 0.8, Нкк ≤ 7м и озеленяване – 30%.

2.  Допуска изработването на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище, чрез преминаване през част от ПИ 21498.237.404, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище.

3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на „ПУП – ПЗ за ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище за промяна на предназначението на земеделска земя в „за обществено обслужване” и на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище, чрез преминаване през част от ПИ 21498.237.404, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”