Log in

Обявление № 10-2022 на Решение № 573 от 2021г на ОбС

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 573 от Протокол № 34/17.12.2021 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на  проект за „ПУП – ПП за външно кабелно електрозахранване на НН на „Жилищна сграда” в ПИ 21498.111.27 по КК на гр. Добринище, община Банско”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”