Log in

Обявление № 11 от 16.02.2022 за допускане на ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-8/16.02.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за обединяване на УПИ XIII-2326 и УПИ XIV-2325, кв. 43 по плана на гр.Банско в нов УПИ XX с отреждане за проектен имот с идентификатор 02676.501.4660 по КК на гр. Банско с предназначение на новообразувания УПИ „за жилищно строителство”, с показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м(3ет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”