Log in

Обявление № 7 от 2022г. на ПУП-ПП - Община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен „ПУП-Парцеларен план за изграждане (рехабилитация) за външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания” в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до  Общинска администрация – Банско.

 

/OБНАРОДВАНО В ДВ, ПЕТЪК 18 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД., БРОЙ 14/