Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 91 / 15.02.2022 год.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ – ТСУ при кметство Добринище, община Банско съобщава на всички заинтересовани лица,  че е изготвен:

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 21498.270.1, 21498.270.2, 21498.270.3, 21498.270.4 и 21498.270.20, местност „Логовете” в землището на гр. Добринище, Община Банско.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, в  14 /четиринадесет/  дневен срок заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация - Банско.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”