Log in

Обявление № 13 от 18.02.2022 за допускане на КИИП-ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-10/18.02.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.  Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване) за изменение на вътрешно регулационните линии по имотни граници между УПИ I /ПИ 21498.352.93/, УПИ II /ПИ 21498.352.94/ и УПИ VIII / ПИ 21498.352.92/,  кв. 56 по плана на гр. Добринище, общ. Банско и уличната регулация между о.т.124 и о.т.125 за УПИ I, кв. 56 по имотна граница, при показатели за застрояване : Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м(3ет).

2.  Инвестиционен проект за "Надстройка и промяна на предназначението на търговски обект в къща за гости" в УПИ I, кв. 56 по плана на гр.Добринище /ПИ 21498.352.93 по КК на гр.Добринище/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”