Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

Обявление № 14 от 18.02.2022 за допускане на ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-11/18.02.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за изменение на уличната регулационна линия по имотна граница за УПИ X-1324 / ПИ 02676.501.1324/, кв.14 по плана на гр.Банско между о.т.723 и о.т.724., при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.0, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 7,5м (2ет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”