Log in

Обявление № 15 от 18.02.2022 за допускане на ПУП-ПЗ и РУП

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-12/18.02.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПЗ и РУП /Подробен устройствен план - План за застрояване и Работен устройствен план/ за имоти с идентификатори 02676.501.1129, 02676.501.1128, 02676.501.1130, 02676.501.1132 и 02676.501.1133 по КК на гр. Банско, съответно УПИ XI-1129, УПИ VII-1128, УПИ VI-1130, УПИ IV-1132 и УПИ III-1133, кв. 71 по плана на гр. Банско, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.0, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 7,5м (2ет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”