Log in

Обявление № 16 от 18.02.2022 за допускане на ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-13/18.02.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за промяна на регулационната граница между УПИ III-219 и УПИ IV-233, кв. 30 по плана на гр. Добринище по имотните граници на ПИ 21498.351.155 по КК на гр. Добринище, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м (3ет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”