Log in

Съобщение за инвестиционно предложение

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, Община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, за уведомление за  инвестиционно предложение:

„ Вилно строителство в поземлени имоти с идентификатор 02676.171.7, местност Пончина могила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград“

/наименование на инвестиционното предложение/

Информацията за инвестиционното предложение  е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.