Log in

Обявление № 21/10.03.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-17/09.03.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за изменение на регулация и застрояване на УПИ II, кв.246 по плана на гр. Банско, с предназначение „за бензиностанция и озеленяване”, с цел образуване на нови УПИ II, кв.246 – „за горивна станция и обществено обслужване” и  УПИ I, кв.246 – „за озеленяване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”