Log in

Обявление № 12/17.02.2022г. за съгласуване на ПУП-ПЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е съгласуван Подробен устройствен план ( ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.39.69, м. „Черешата” по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в за „Промишлено строителство и обслужване”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до   Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”