Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

Обявление № 19/07.03.2022г. за съгласуване на ПУП-ПЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, относно съгласуване на Подробен устройствен план     (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.12.12, м. „Грамадето” по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в „за обществено обслужване и жилищно строителство”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до   Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”