Log in

Обявление № 23 от 17.03.2022 за допускане на ПУП-ПРЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-18/16.03.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план  /ПУП-ПРЗ/ - за урегулиране на ПИ 02676.501.3248, ПИ 02676.501.3286 и ПИ 02676.501.4010 по КК на гр.Банско в новообразуван общ УПИ II-3248,3286,4010, кв.252 по плана на гр.Банско с отреждане  "за общественообслужващи, търговски, складови, жилищни и безвредни производствени дейности", с показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 60%, Кинт - 1.8, Озеленяване - 20% и Кота корниз до 10м(3ет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”