Log in

Обявление № 24 от 08.04.2022 за допускане на ПУП-ПР

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 24/08.04.2022 год.

Общинска администрация – Банско, отдел ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-20/07.04.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП – изменение на ПР с цел разделяне на УПИ II, кв. 11 по плана на с. Места (имот с идентификатор 47857.102.217), община Банско и образуване на 2 (два) нови УПИ – УПИ II-102.221, кв. 11 (имот с идентификатор 47857.102.221) с отреждане „за църква” и УПИ XIV-102.220, кв. 11 (имот с идентификатор 47857.102.220) с отреждане „за площад”.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ