Log in

Kонкурс за отдаване под наем на терен

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 13,00 кв.м, за разполагане на временен търговски обект за продажба на хранителни стоки, намиращ се ъгъла на ул. “Тодор Александров” и ул. “Марко Тодоров”, срещу СОУ “Неофит Рилски”. Срокът за наемане е 5 години от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 200,00 лв. (двеста лева) месечно с вкл. ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева). Дата на провеждане на конкурса 28.02.2011 г. (понеделник) от 14.30 часа, в Административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурса на 28.02.2011 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 02.03.2011 г. Срок за закупуване на конкурсна документация и внасяне на депозит – най-късно до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .