Log in

Обява за Главен вътрешен одитор

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
О Б Я В А

    На основание чл.10, ал.1 от ЗДСл  ОбА Банско обявява конкурс за длъжността  ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

    І.Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование -  висше , образователно-квалификационна степен- магистър;
    - Специалност по която е придобито образованието – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси;
    - Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV м;
    - Професионален опит – 2 години;
- Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, съгл.чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС;
ІІ.Допълнителни изисквания:
Компетентност, свързана  с познаване и ползване на ЗВОПС и други нормативни актове, касаещи  вътрешния одит и контрол.
Компютърна грамотност;
ІІІ. Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл конкурсът ще се проведе чрез  решаване на тест и интервю.
    ІV.Кратко описание на длъжността:
     Осъществява дейност по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Банско с оглед постигане целите на общината.
V.Мин.размер на основната заплата 440 лв., съгл.ПМС № 67/ 14.04.2010г.;
    VІ. Необходими документи:
Заявление за участие, съгл.чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗДСл(по образец), Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл (по образец),   Копие от документ за придобито образование, специалност  и правоспособност, които се изискват за длъжността, Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител или Декларация, че постъпва за първи път на държавна служба (по образец), Документ  за придобита компютърна грамотност, Професионална автобиография, Документ, удостоверяващ общия и служебен трудов стаж, Свидетелство за съдимост, Копие от документ за самоличност;

    Краен срок за подаване на документите 17.00 часа на 30.05.2011 год. в служба “Човешки ресурси” на ОбА Банско, стая 303;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви пред сградата на  общинта.
                                                                        
    Телефон за контакти : 0749 / 8 86 42