Log in

Обява за началник отдел "Общинска собственост"

О Б Я В А

    На основание чл.10, ал.1 от ЗДСл  ОбА Банско обявява конкурс за длъжността:  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

    І.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование : висше с образователно-квалификационна степен- магистър;
    - Специалност по която е придобито образованието – Право, Икономика, Публична администрация;
    - Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ м;
    - Професионален опит – 4 години;
    - Трудово правоотношение:служебно;
ІІ.Допълнителни изисквания:
Компетентност, свързана  с познаване и ползване на ЗОС и други нормативни актове, касаещи  управлението и разпореждането с общински движими вещи и недвижими имоти.
Компютърна грамотност;
ІІІ.Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл конкурсът ще се проведе чрез  решаване на тест и интервю.
ІV.Кратко описание на длъжността:
     Упражнява  от името на Кмета управлението на общинската собственост, включително общинския жилищен фонд и осъществява контрол по управлението и ползването на имотите на територията на общината.
V.Мин.размер на основната заплата 500 лв , съгл.ПМС № 67/ 14.04.2010г.;
VІ. Необходими документи:
Заявление за участие, съгл.чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗДСл(по образец), Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл (по образец),   Копие от документ за придобито образование, специалност или квалификация, които се  изискват за длъжността, Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител или Декларация, че постъпва за първи път на държавна служба (по образец), Документ  за придобита компютърна грамотност, Професионална автобиография, Документ, удостоверяващ общия и служебен трудов стаж, Свидетелство за съдимост, Копие от документ за самоличност;
        
Краен срок за подаване на документите 17.00 часа на 30.05.2011 год. в служба “Човешки ресурси” на ОбА Банско, стая 303;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви пред сградата на  общината.
                                                                        
    Телефон за контакти : 0749 / 8 86 42