Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

ОБЩИНА БАНСКО

 

Обявление за отчуждаване на имот

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Банско открива процедура за принудително отчуждаване на следния имот:

Поземлен имот с идентификатор 02676.501.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп.д. на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-01-212/15.06.2010г. на началник на СГКК – Благоевград. Адрес на имота: гр.Банско, п.к. 2770, местност ”Страгите” с площ 252.00 кв.м.ТПТ: Урбанизирана, НТП:За друг вид застрояване, НПП: 3429, 501.2114, 501.4608, кв.239А.

Имотът е собственост на Юлия Любенова Попова съгласно нотариален акт № 21, том IX, рег.№ 2517, дело № 1600 от 29.07.2010г. Размерът на дължимото обезщетение е 22 582 лв. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева).

Настоящето обявление е валидно за срок от 1 месец от датата на публикуването му.

За допълнителна информация: тел. 0749/88614, отдел “Общинска собственост”.