Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 8

 

гр. Банско , 10. 04. 2013 година

 

                           Общинска администрация – Банско, отдел “ ТСУ “, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , съобщава на заинтересуваните , че със Заповед № 01 - 150 / 10. 04. 2013 година на Кмета на Община Банско е одобрен ПУП – ПР и ПЗ за промяна предназначението от “ Магазин за строителни материали” в “ за Център за изкупуване и търговия с черни и цветни метали, хартия, найлон, пластмаса и др.;център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС /; излезли от употреба електронно електрически уреди / ИУЕЕУ/ и излезли от употреба и негодни за употреба батерии и акумулатори / НУБА / “, като се запазва дейността на сгради 02676.501.3588.1 – за производствена дейност и 02676.501.3588.3 – за автосервиз – едноетажен център за гуми, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3588, / УПИ ІІ кв. 279 по плана на гр. Банско, Община Банско /, собственост на Георги Иванов Глушков.

                          Същият е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ – протокол 3, т. 6 от 22. 03. 2013 година.

                          Съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против ПУП чрез Общинска администрация гр. Банско до Административен съд – Благоевград.

     Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр.

Банско, етаж 3, стая № 310 / всеки ден от 14.00 ч до 16. 00 ч /

Общинска администрация – Банско

Отдел “ ТСУ “