Log in

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

О Б Я В А

 

 

         Община Банско обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стопански сгради – частна общинска собственост, представляващи зърнен склад със застроена площ от 300 кв.м., мелница със застроена площ от 50 кв.м. и работилница със застроена площ от 50 кв.м., находящи се в имот с пл. № 480 по плана на с.Кремен, Община Банско с площ от 2000 кв.м.

         Срокът за отдаване под наем е 10 (десет) години от датата на подписване на договора за наем.

       Начална тръжна цена – 240.00 лв. на месечно с вкл. ДДС.            

         Депозитът за участие в търга е в размер на 1000.00 лв.

        Дата на провеждане на търга 24.06.2013г. (понеделник) от 13.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

         При непровеждане на търга на 24.06.2013г.(понеделник) ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 27.06.2013г. (четвъртък) от 13.30 часа.

         Срокът за закупуване на тръжната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00ч. в деня на търга.

         Цената на 1бр. тръжна документация е 60.00лв. с ДДС.

         За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0749 / 88614.