Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 9

 

гр. Банско , 10. 04. 2013 година

 

                           Общинска администрация – Банско, отдел “ ТСУ “, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , съобщава на заинтересуваните , че със Заповед № 01 - 151 / 10. 04. 2013 година на Кмета на Община Банско е одобрен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на “ Земеделска земя “ в “ За курортни дейности “ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 02676.11.73, мест. “ Грамадето “, землище Банско, Община Банско, собственост на Десислава Йорданова Христова.

                           Същият е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ – протокол 3, т. 5 от 22. 03. 2013 година.

                          Съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против ПУП чрез Общинска администрация гр. Банско до Административен съд – Благоевград.

     Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр.

Банско, етаж 3, стая № 310 / всеки ден от 14.00 ч до 16. 00 ч /