Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА'

На основание чл.91, ал.1 и 2 от КТ, Общинска администрация Банско, обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА

В Общинска администрация Банско .

Характер на работата: Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектиране и строителство на територията на общината.

І. Изисквания към кандидатите:

            1.Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен магистър;

            2.Специалност по която е придобито образованието - Архитектура;

            3.Придобита пълна проектантска правоспособност;

            4.Професионален опит – 10 години в областта на териториалното и селищно усторйство и архитектура /;

            5.Компютърна грамотност ;

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез:

Тест и интервю.

ІІІ. Документи за кандидатстване:

            Молба с автобиография. Диплом (копие) за завършено висше образование и специалност. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Документи, удостоверяващи професионалния опит. Удостоверяването за компютърна грамотност може да се декларира. Свидетелство за съдимост;

            Краен срок за подаване на документите до 10.06.13 год. в ст. 303, сл. „Човешки

Ресурси” на ОбА-Банско.

Телефон за контакти : 0749/8-86-42