Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЕКОЛОГ"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 07-162/10.05.2013 год на Кмета на общината

Обявява конкурс за длъжността главен експерт „ЕКОЛОГ”- началник отдел

Изисквания за заемане на длъжността:

І. Установените в чл.7, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДСл.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-минимална образователна степен: „Бакалавър”; специалност: "Екология и опазване на околната среда" или "Горско стопанство";

-минимален ранг - ІV младши;

-или минимален професионален опит: 2 години;

-други изисквания – предимство е опит и познание в прилагането на законодателството в областта свързана с управлението на отпадъците, екологичното законодателство и опазване на околната среда.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл.24, т. 2 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., конкурсът ще се проведе чрез:

Разработка на тема „Управление на битовите и строителните отпадъци на територията на Община Банско” и интервю

ІV.Кратко описание на длъжността:

Прилага разпоредбите на: Закона за управление за отпадъците; Закона за опазване на околната среда; Закона за водите; Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка върху въздействието върху околната среда и други законови и подзаконови нормативни актове, касаещи заеманата длъжност.

V.Минимален размер на основната заплата: 350 лв.

VІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към чл. 17, ал.1от НПКДСл./;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и ал.2 от ЗДСл.;

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.За присъден ранг/копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг, ако са налични/;

6.Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7.Копие от документ за самоличност;

8.Професионална автобиография.

VІІ. Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 31.05.2013 год. /включително/ в сградата на Общинска администрация-Банско, ІІІ ет., ст.303 „Човешки ресурси”, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакт 0749/88642

VІІІ.Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред сградата на Общинска администрация Банско и на интернет страницата на общината.