Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ВАВЕДЕНИЕ "ЗДРАВЕЦ" ГР. БАНСКО"

На основание чл.90, ал.2, чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета и заповед № 07- 154/26.04.2013 год. на Кмета на община Банско

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността „Директор на Обединено детско заведение „ЗДРАВЕЦ”, ГР. БАНСКО – по трудово правоотношение.

           

Място на работа: ОДЗ Банско

Основна характеристика на длъжността – управление, ръководство и отговорност за цялостната дейност на ОДЗ „Здравец”.

І. Изисквания към кандидатите

- Да са български граждани.

- Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета – да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишавани от право да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

- Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ през последната година преди продаване документите от кандидата.

- Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.3 от Кодекса на труда.

- Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в съответствие с чл.37, ал.2 от ЗНП и професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор на детска градина. /чл.3, ал.5 от Наредба №3 от 18.02.2008 год. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета/ в детската градина, за която кандидатстват.

- Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда на три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен тест;

1.3. Интервю;

ІІІ.Необходими документи за участие в конкурса

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Документ за самоличност /заверено копие/

3. CV /Професионална автобиография/.

4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация „учител” или за педагогическа правоспособност /заверено копие/

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/.

6. Карта за предварителен медицински преглед /когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното/ правоотношение на кандидата/.

7. Бележка, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване.

8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност/заверено копие/

10. Документ за квалификационни курсове, ако кандидатът притежава такива /заверено копие/.

Копията на заверените документи следва да бъдат ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

ІV. Срок и място на подаване на документите:

Документите да се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на община Банско, гр. Банско, пл. „Н.Й.Вапцаров” № 1,на фронт-офиса, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в срок до 30 дни от публикуване на обявата.

При подаванe на документите да се представят оригиналите за сведение.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в ст.303, ет.3 - „Човешки ресурси”