Log in

ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ –

частна общинска собственост, представляваща лек автомобил,

марка „Волво ХЦ 90”, рег. № Е0001ВК, рама YV1CZ793741040335,

двигател D5244T319148, цвят – черен, места 6+1, дизел,

година на производство 17.06.2003г.

Началната тръжна цена е 11 700.00 лв. (единадесет хиляди и седемстотин лева).

Стъпката за наддаване е 100.00 лв. (сто лева).

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 170.00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева).

Търгът ще се проведе на 30.05.2013г. (четвъртък) от 13,30 часа, в административната сграда на Община Банско,

с адрес: гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.              

При непровеждане на търга на 30.05.2013г., ще се проведе повторен търг при същите условия

и на същото място на 03.06.2013г. от 13,30 часа.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 17.00 часа в последния работен ден,

предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга –

Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .