Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ № 9 / 05.03.2013г.

Уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № 9 / 05.03.2013г. от Главния архитект на Община Банско за обект: „Ажурна ограда с височина до 2,00м изцяло в собствения имот / VI – категория /” на името на “Зет и ЕмПрайвит Ко” ООД за ПИ 21498.156.100 по КК на гр.Добринище /номер по предходен план 156078, 77 по плана на гр.Добринище, м.Парчовица/.

На осн. чл. 149, ал. 3 от ЗУТ Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност чрез Община Банско пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.