Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ No 4/ 28.01.2013

Уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № 4 / 28.01.2013г. от Главния архитект на Община Банско за обект: „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1646 - / III – категория /” на името на „БТК” АД и „Тандем - Т” ООД.

На осн. чл. 149, ал. 3 от ЗУТ Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност чрез Община Банско пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

Банско, 27.03.2013