Log in

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН ....

Община Банско обявява, публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 11.011 дка по приложена схема, представляващ част от поземлен имот № 000024 в землището на с.Обидим с ЕКАТТЕ 53059, местност ”Бъзо”, целия с площ 78.857 дка.ТПТ: Земеделска, НТП: Пасище, мера.

Отдава се под наем за направата на временни съоръжения по чл.54 ал.1 от ЗУТ.

Първоначалната тръжна цена е 880.90лв. (осемстотин и осемдесет лева и деветдесет стотинки) на месец. На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС върху тази сума не се начислява ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Депозитът за участие в търга е 1000.00лв. (хиляда) лева.

Търгът ще се проведе на 26.04.2013г.(петък) от 13.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 26.04.2013г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 29.04.2013г. от 13.30 часа.

Тръжни книжа се продават на фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60.00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост” тел.0749/88614 .