Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЕНА ОТ НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ОЦЕНКА НА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ....

гр. Банско , 18. 03. 2013 година

Общинска администрация – Банско, отдел “ ТСУ “, съобщава на заинтересуваните , че с Решение № 319 от Протокол № 16 / 30. 10. 2012 година на Общински съвет – Банско е приета изготвената от независим оценител оценка на пазарната стойност по чл. 210 от ЗУТ на Поземлените имоти / ПИ/ с идентификатори: 02676.11.17; 02676.11.6332; 02676.11.18; 02676.11.19; 02676.11.34 и образуваните за тях Урегулирани поземлени имоти / УПИ / : УПИ І – 17; УПИ ІІ – 6332; УПИ ІІІ – 18; УПИ ІV – 19 и УПИ V – 34 в новообособен квартал 360 по плана на гр. Банско. ПУП – ПР и ПЗ за поземлени имоти , попадащи в същия квартал, е одобрен с Решение № 913 от 07. 04. 2011 година на Общински съвет Банско, публикувано в ДВ бр.40 / 29. 05. 2012 година.

Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против оценката чрез Общинска администрация гр. Банско до Административен съд – Благоевград.

Общинска администрация – Банско

Отдел “ ТСУ “