Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕТА ИЗГОТВЕНА ОТ НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ОЦЕНКА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ....

гр. Банско , 18. 03. 2013 година

Общинска администрация – Банско, отдел “ ТСУ “, съобщава на заинтересуваните , че с Решение № 320 от Протокол № 16 / 30. 10. 2012 година на Общински съвет – Банско е приета изготвената от независим оценител оценка на пазарната стойност по чл. 210 от ЗУТ на Поземлените имоти / ПИ/ и образуваните за тях Урегулирани поземлени имоти / УПИ / в бивши квартали 238, 239 и 240 по плана на гр. Банско. Изработения ПУП – ИПР и ПЗ за поземлени имоти , попадащи в същите квартали, е одобрен с Решение № 133 от Протокол № 7 / 16. 02. 2012 година на Общински съвет Банско, публикувано в ДВ бр.27 / 03. 04. 2012 година.

Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против оценката чрез Общинска администрация гр. Банско до Административен съд – Благоевград.

Общинска администрация – Банско

Отдел “ ТСУ “