Log in

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ...

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.43.37 по КК и КР на гр.Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп. д. на АГКК. Местност „Сатевица” с площ от 1585 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за изграждане на стопанска постройка, отговаряща на изискванията на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Начална конкурсна цена – 79.25 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) годишно. Върху тази сума не се начислява ДДС.            

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. (сто лева).

Дата на провеждане на конкурса 04.04.2013г. (четвъртък) от 14.00 часа, в ритуалната зала на административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

При непровеждане на конкурса на 04.04.2013г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 08.04.2013г. от 14.00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1бр. конкурсна документация е 60.00лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0749 / 88614.