Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ....

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот № 008360 в землището на с. Осеново, общ. Банско, местност «Рибново» с площ от 10,083 дка, трайно предназначение на територията: земеделска и с начин на трайно ползване: нива. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 962/12.11.2012г.

Имотът се отдава под наем с предназначение за отглеждане на полски култури.

Срокът за отдаване под наем е 6 (шест) години.

Начална конкурсна цена - 30,25 лв.(тридесет лева и двадесет и пет стотинки) годишно. Върху тази сума не се начислява ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв.

Дата на провеждане на конкурса 26.02.2013г. (вторник) от 14.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.

При непровеждане на конкурса на 26.02.2013г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 01.03.2013г. от 14.30 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .