Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ....

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, представляващ помещение, механа, с обща площ от 140 кв.м и полезна площ 70 кв.м, включващо стълбище, предверие, склад, санитарен възел, търговска зала с малко помещение към нея и помещение зад бар-плота, кухня и склад, находящо се в сградата на кметство Добринище.

Помещението се отдава под наем с предназначение - за заведение (механа).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, от датата на подписване на договора.

Началната тръжна цена е в размер на 434,00 лв.(четристотин тридесет и четри лева) месечно без вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване 45,00 лв. (четирдесет и пет лева).

Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000,00 лв. (две хиляди лева).

Дата на провеждане на търга 25.02.2013г. (понеделник) от 14.30 часа, в ритуалната зала на административната сграда на Община Банско, с адрес: гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 25.02.2013г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.02.20132г. от 14,30 часа.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .