Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ...

Община Банско обявява, публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.209.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище, община Банско, одобрени със Заповед РД-18-92/ 15.12.2007г. на изп.д. на АГКК, местност ”Попов чарк” с площ 2781 кв.м.ТПТ: Земеделска, НТП: Ливада.

Имотът се отдава се под наем за разполагане на пчелни семейства.

Първоначалната конкурсна цена е 84.00лв. (осемдесет и четири лева) годишно.

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Депозитът за участие в конкурса е 100,00 (сто) лева.

Конкурсът ще се проведе на 26.02.2013г.(понеделник) от 14.00 часа в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на конкурса на 26.02.2013г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 01.03.2013г. от 14.00 часа.

Конкурсните книжа се продават на фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614 .