Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....

Община Банско обявява, публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.130.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007г. на изп.д. на АГКК, местност ”Тепченик”, площ 91 кв.м.ТПТ: Урбанизирана, НТП:За друг вид застрояване.

Отдава се под наем за монтиране и използване на преместваеми телекомуникационни съоръжения и оборудване, които ще се използват единствено и само за осъществяване и подобряване на телекомуникационната дейност на бъдещия наемател.

Първоначалната тръжна цена е 64.00лв.(шестдесет и четири лева) на месец без вкл.ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Депозитът за участие в търга е 1000.00лв. (хиляда) лева.

Търгът ще се проведе на 25.02.2013г.(понеделник) от 13.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 25.02.2013г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.02.2013г. от 13.30 часа.

Тръжни книжа се продават на фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614 .