Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ...

Община Банско обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за битови услуги – тоалетна с идентификатор 02676.501.4045.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4045 по КК и КР на гр.Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп.д. на АГКК, със застроена площ 52.00 кв.м.

Помещението се отдава под наем с предназначение за битови услуги – тоалетна.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Начална тръжна цена – 30.00 лв. на месечно без вкл. ДДС.            

Депозитът за участие в търга е в размер на 100.00 лв.

Дата на провеждане на търга 25.02.2013г. (понеделник) от 14.00 часа, в ритуалната зала на административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

При не провеждане на търга на 25.02.2013г.(понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.02.2013г. (четвъртък) от 14.00 часа.

Срокът за закупуване на тръжната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00ч. в деня на търга. Цената на 1бр. тръжна документация е 60.00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0749 / 88614.