Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 07- 79/ 07.11. 2012 год. на Кмета на общината

Обявява конкурс за длъжността

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Изисквания за заемане на длъжността:

І.Установените в чл.7, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДСл.

ІІ.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-минимална образователна степен: „Бакалавър”, със специалност в областта на икономическите науки.

-минимален ранг - ІІІ младши

-или минимален професионален опит: 4 години

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., конкурсът ще се проведе чрез:

Тест и интервю.

ІV.Кратко описание на длъжността:Организира и контролира дейността на дирекция „Административно обслужване”.

V.Минимален размер на основната заплата: 420лв.

VІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДСл /по образец/;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2 от НПКДСл;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка/;

5. За присъдения ранг / копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7. Копие от документ за самоличност;

8. Професионална автобиография;

VІІ.Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 21.11. 2012 год. /сряда/ в сградата на ОбА-Банско, ІІІ ет., ст.303 „Човешки ресурси”, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакт 0749/88642

VІІІ.Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред сградата на Общинска администрация Банско и на интернет страницата на общината.