Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 'КАНЦЕЛАРИЯ"

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 07- 77/ 07.11. 2012 год. на Кмета на общината

Обявява конкурс за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ”

Изисквания за заемане на длъжността:

І.Установените в чл.7, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДСл.

ІІ.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-минимална образователна степен: „Бакалавър”

-минимален ранг -ІІІ младши

-или минимален професионален опит: 4 години

-предпочитана специалност по която е придобито образованието:

Хуманитарни науки;

Технически науки;

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл.24, т.2 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., конкурсът ще се проведе чрез:

Писмена разработка на тема: „Дипломатически протокол и церемониал.Същност и особености” и интервю.

ІV.Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира и контролира дейността на отдела”

V.Минимален размер на основната заплата: 390 лв.

VІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДСл /по образец/;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2 от НПКДСл;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка/;

5. За присъдения ранг / копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7. Копие от документ за самоличност;

8. Професионална автобиография;

VІІ.Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 21.11. 2012 год. /сряда/ в сградата на ОбА-Банско, ІІІ ет., ст.303 „Човешки ресурси”, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакт 0749/88642

VІІІ.Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред сградата на Общинска администрация Банско и на интернет страницата на общината.